Kelder_constructeur_detail2

Disclaimer

King Architecten besteedt veel zorg aan de creatie van deze website. Wij geven echter geen enkele garantie inzake de juistheid, de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website geraadpleegd kan worden. De gebruiker mag er niet vanuit gaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Bovendien is de gebruiker zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daar op voorhand van op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan King Architecten niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites is King Architecten niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud en de beschikbaarheid van deze andere sites. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. King Architecten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site noch schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de inhoud en het gebruik van deze websites.

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ieder ander dan geadresseerde is niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van de inhoud van het bericht. Indien u een e-mail onbedoeld heeft ontvangen, dan verzoeken wij u om ons hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.

King Architecten is niet verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de inhoud van het e-mailbericht en wijst iedere aansprakelijkheid dienaangaande af. Aan e-mailberichten kunnen geen contractuele rechten worden ontleend.

King Architecten verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van aangevraagde informatie zal de ontvanger deze controleren op bestandsgegevens en virussen.

King Architecten draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de van toepassing zijnde tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor de verzending berust bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht op de informatie berust bij de King Architecten. De gegevens mogen niet worden doorgeleverd aan derden. Bij publicaties waarbij onze gegevens worden gebruikt, dient u toestemming te vragen aan King Architecten.