bodemonderzoek

Bodemonderzoek en monstors

Bodemonderzoek

Voor het bepalen van de bodemkwaliteit in de grond, is een bodemonderzoek 'schonegrondverklaring' nodig. Het onderzoek verklaart de kwaliteit van de grond; de stoffen, de materialen of het grondwater die in de bodem terecht kunnen gekomen, die voor het ecosysteem of de mens schadelijk zijn.

In de bodem komen van nature allerlei stoffen voor zoals stikstof en metalen. Deze stoffen maken deel uit van een kringloop en zijn meestal biologisch afbreekbaar door micro-organismen, dieren en planten. Ook zijn er onnatuurlijke stoffen in het milieu terecht gekomen. Deze door de mens gemaakte, milieuvreemde stoffen (zoals bestrijdingsmiddelen) zijn vaak niet afbreekbaar en kunnen schadelijk zijn voor milieu of volksgezondheid.

 

Omgevingvergunningaanvraag (bouw)
Bij ingrepen zoals funderingsherstel of souterrain- kelderaanleg is bodemonderzoek nodig omdat er bij deze werkzaamheden grond vrij komt die moet worden afgevoerd. Dit kan vaak volgens een verkorte procedure omdat het om standaard saneringen gaat en relatief kleine hoeveelheden grond. Landelijk gezien is het verplicht om een onderzoek conform te laten uitvoeren.

In het onderzoeksrapport wordt een advies gegeven, dit wordt ook wel aangeduid met geschiktheidsverklaring. Door de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht van Amsterdam (DMB) is voor het bodemonderzoek bij een omgevingsvergunningaanvraag, een apart onderzoeksprotocol opgesteld. De Amsterdamse Richtlijn voor Verkennend Onderzoek (ARVO) lijkt sterk op het landelijke protocol, maar houdt rekening met de meer stadse verontreinigingsproblematiek. Ook wordt in de ARVO aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest in de grond. Hierdoor kan een ARVO onderzoek duurder uitpakken dan een onderzoek conform de NEN 5740. Het is aan te bevelen dat de aanvrager van de omgevingsvergunningaanvraag vooraf met de betreffende bodemadviseur van de DMB afstemt wat er wel en niet moet gebeuren (elk stadsdeel heeft zijn eigen adviseur).

Bodemkwaliteitkaart
In het bodembeheerplan is vastgelegd onder welke voorwaarden licht verontreinigde grond mag worden hergebruikt. De kwaliteit van de bodem is vastgelegd op de bodemkwaliteitskaart. Niet elke gemeente heeft alle gegevens. Deze kaart is belangrijk voor het grondverzet. Daarnaast wordt de bodemkwaliteitskaart ook gebruikt bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en de aan- en verkoop van woningen.

Saneren
Bij erge vervuiling is saneren nodig. Voor een bodemsanering is goedkeuring van de gemeente nodig. Dit gaat volgens een wettelijke procedure. De bodemsanering wordt in een saneringsplan beschreven. Soms is het handig om de vieze grond weg te graven en te laten reinigen. Soms kunnen bacteriën de grond reinigen. De ene variant is sneller, de andere goedkoper.

Vergunningsvrij bouwen
Bij vergunningvrije bouwwerken is een bodemonderzoek niet verplicht maar bij twijfel wel raadzaam.

In Amsterdam is de bodem op veel plaatsen ernstig verontreinigd. Voor meer informatie over Amsterdam kijk naar www.bodem.info